Pajusi vald osaleb liikmena järgmistes mittetulundusühingutes ja liitudes:

23.05.14

Pajusi vald osaleb liikmena järgmistes mittetulundusühingutes ja liitudes:

 

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

 

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit  on Jõgeva maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik ühendus. Liidu eesmärgiks on maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu 1) Jõgeva maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine; 2) Jõgeva maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine; 3)  Jõgeva maakonna esindamine, oma Liikmete esindamine ja Liikmete ühiste huvide kaitsmine; 4)  Jõgeva maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine; 5)   Liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks paremate võimaluste loomine.

 

 

Eesti Maaomavalitsuste Liit

 

Eesti Maaomavalitsuste Liit on kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik üleriigiline liit, mille eesmärk on ühistegevuse kaudu kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine, oma liikmete esindamine ja nende ühiste huvide kaitsmine, samuti liikmete koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine. Pajusi vald osaleb 2003.aastast.

 

 

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus

 

Pajusi vald osaleb asutajaliikmena 24 Kesk-Eestis asuva omavalitsuse jäätmehoolduse ühiseks arendamiseks ja korraldamiseks 2003.a. moodustatud mittetulundusühingu Kesk-Eesti Jäätmehooldekeskus.

Keskuse peamised funktsioonid tulenevad riigi jäätmekavast ja jäätmeseadusest. Need on piirkonnas jäätmekäitluse korraldamine, jäätmete vähendamise ning taaskasutamise programmide arendamine ja teostamine, optimaalse jäätmekäitlushinna kujundamine, arendustöö ja propaganda, konkursside korraldamine nii jäätmeveoettevõtete vahel, kui ka jäätmete taaskasutamise alal ja  andmebaaside pidamine.

Ühiselt on hõlpsam lahendada, seni üht kriitilisemat valdkonda jäätmehoolduse korraldamisel - järelevalvet jäätmekäitluse ja illegaalse ladestamise üle.

 

 

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus

 

Pajusi vald osaleb asutajaliikmena MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuses. Keskuse tegevuse eesmärgiks on 1) maakonna ühistranspordi, sealhulgas õpilaste veo korraldamine Jõgeva maakonnas; 2) piirkonna elanikele soodsamate ja majanduslikult tõhusamate ühistransporditeenuste tagamine, mille aluseks on ühtne liinivõrk, ühtne piletisüsteem ning ühtne tellimiskeskus.

 

 

MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda

 

Jõgevamaa Koostöökoda on LEADER tegevusgrupp, mis edendab maaelu Jõgevamaal.
LEADER (prantsuse keeles Liaison entre Actions de Developpment de l'Economie Rurale) - Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille eesmärk on abistada maakogukondi kohaliku piirkonna elukvaliteedi ja majandusliku järje parandamisel läbi kohaliku tasandi koostöö.

Koostöö põhineb omavalitsuste, ettevõtete ja mittetulundusühingute partnerlusel ja ühisel tegutsemisel. Seda ettevõtmist toetab ka Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond.

MTÜ Jõgevamaa Koostöökoja arengukava eesmärk on parandada kohalike elanike heaolu, edendada piirkonnas turismi ja muud ettevõtlust.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND