Teenused

23.01.17

 

LAPSEHOIUTEENUS RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LAPSELE

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus muutub 2017. aastast kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavaks sotsiaalteenuseks, mille rahastamine käib edaspidi läbi omavalitsuste toetusfondi.

Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamise eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku või hooldaja toimetulekut või töötamist.

  • Kohaliku omavalitsuse üksus võimaldab lapsehoiuteenust koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.
  • Raske ja sügava puudega laste puhul hindab ametnik lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi.
  • Soovi esitamise korral nõustab ametnik teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul.
  • Lapsehoiuteenust võib osutada kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

Raske ja sügava puudega lapsele suunatud lapsehoiuteenuse saamiseks esitatakse taotlus lapse elukohajärgse omavalitsusse. Raske ja sügava puudega laste puhul hindab lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaaltöötaja lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi. Lastekaitse spetsialistil on õigus peale taotluse esitamist küsida taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente või muud lapse kohta käivat täiendavat infot.

Lisaks lapsehoiuteenustele võib toetust kasutada ka teiste teenuste osutamiseks, arendamiseks ja käivitamiseks, tingimusel, et need toetavad raske ja sügava puudega lapsi ja nende vanemaid.

 

 

TUGIISIKUTEENUS

 

Tugiisikuteenuse eesmärk on isiku või pere abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases elukeskkonnas. Teenust osutatakse vastavalt vajadusele abivajaja kodus või väljaspool kodu.

Teenust on õigus saada:

  • lastel, kelle vanemad on raskustes nende eest hoolitsemisega ning neile turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisega;
  • vanemad, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel;
  • isikud, kes erivajadustest tingituna või muu raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut, vajavad personaalset abistamist.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja Pajusi Vallavalitsusele  taotluse koos dokumentidega, mis tõestavad teenuse vajadust. Ettepaneku teenuse osutamiseks võib esitada ka lastekaitse-, sotsiaal-, haridus- või meditsiinivaldkonna töötaja.

Tugiisikuks võib määrata täisealise täieliku teovõimega isiku, kes on läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või omab töökogemust sotsiaalvaldkonnas ning on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv teenuse saajaga.

Tugiisikuks ei määrata teenuse saaja leibkonna- ega pereliiget ja isikut, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus.

Teenuse osutamiseks ja teenuse finantseerimiseks sõlmitakse Pajusi valla, tugiisikuteenuse saaja ja osutaja vahel kolmepoolne leping, milles märgitakse osutatavate tegevuste loetelu, maht, kestvus ja teenuse eest tasumise kord. Teenuse osutamise aluseks on juhtumiplaan, mis on teenuse osutamise lepingu lahutamatuks osaks. Juhtumiplaanis on kirjeldatud teenuse vajadus, tegevuste loetelu ja kestvus ning seatud realistlikud eesmärgid teenuse saaja toimetuleku parandamiseks.

Teenust finantseeritakse Pajusi valla eelarvest ja riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi arvelt. Teenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.

Vaata täpsemalt: Tugiisikuteenuse osutamise kord

 

Teenused raske ja sügava puudega lastele

2016. aastast pakub Sotsiaalkindlustusamet läbi Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"  projektipõhiselt raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja transport . Teenuseid on õigustatud saama kõik need lapsed, kelle teenuse vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Projekti sihtgrupiks on kõik raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed. Projekt kestab kuni 31.12.2020.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita avaldus ja esitada digitaalallkirjastatult piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile. Samuti võib avalduse esitada teenusepakkujale, kohalikule omavalitsusele või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele, kes teevad vajadusel koopia taotleja isikutunnistusest ja edastavad dokumendid Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgsele piirkondlikule üksusele.

Projekti kohta saab täpsemat infot ka Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt,  aadressilt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puudega-laste-tugiteenuste-arendamine-ja-pakkumine-2/

Lõuna piirkonna koordinaator: Kadri-Ann Lee; kadri-ann.lee@sotsiaalkindlustusamet.ee; 53 591 608. Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND