UUDISED JA TEATED

26.11.14

 

„Osta targalt! Ka e-poest!"

 

Tarbijakaitseamet alustas esmaspäeval, 10. novembril kuu aega kestvat e-kaubanduse teemalist teavituskampaaniat „Osta targalt! Ka e-poest!".  

Tarbijakaitseamet korraldas selle aasta septembris uuringu, mille käigus kontrollisid ametnikud 203 e-poodi ja seal olevat infot. Tulemustest selgus, et vaid neljal protsendil kõikidest kontrollitud e-kauplustest ei olnud ühtegi puudust. Peamiselt eksisid ettevõtjad siiski pisiasjades ja suuremaid puudusi esines õnneks harvem. Enamiku e-poodide rikkumised seisnesid peamiselt selles, et nad pole suvel jõustunud seadusemuudatusi oma tegevusse üle kandnud.

Paljud eraisikud müüvad erinevates kanalites oma kasutatud või kasutamata asju. Ameti hinnangul pole selles midagi halba, kuid ostja peab seejuures arvestama sellega, et probleemide tekkimisel ei laiene talle seadusest tulenevad tarbijaõigused. Näiteks ei kehti sellisel juhul 14-päevane taganemisõigus, ning ostja ei saa pöörduda abi saamiseks tarbijakaitseameti või tarbijakaebuste komisjoni poole.

Keerulisem olukord tekib siis, kui eraisikust müüja jätab endast mulje kui ettevõtjast. Sellisel juhul on ilmselgelt tegemist eksitava ja seega ka keelatud kauplemisvõttega, mis on karistatav.

Selleks, et nii tarbijad kui ettevõtjad teaksid, millised on nende õigused ja kohustused e-poodidest ostes või e-kauplusi pidades, alustaski tarbijakaitseamet selle teemalise teavituskampaania. Tarbija peaks enne e-poest ostmist uurima, kes on kauba tegelik müüja, tutvuma e-poe tellimis- ja maksetingimustega ning teadma, et tal on õigus kasutamata kaup 14 päeva jooksul e-poele põhjendusteta tagastada.

Tarbijakaitseamet laiendas e-kaubanduse teemalise kampaania jaoks algselt kasutatud autode teemalise teavituskampaania jaoks tehtud veebilehte www.ostatargalt.ee, lisades sellele e-kaubanduse, aga ka varasema laenuteemalise kampaania nõuanded.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND
17.07.14

 

Muudatused majandustegevuse registris alates 01.07.2014
 

1. juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS), mis puudutab pea kõiki ettevõtjaid, kuid kõige rohkem erinõuetega tegevusaladel tegutsejaid, kes omavad käesoleval ajal tegevusluba või registreeringutmajandustegevuse registris (MTR). MsüS kehtestab ühtsed normid majandustegevuse alustamisele, teostamisele, lõppemisele ja jätkamisele ja registri pidamisele ning reguleerib järelevalvet ja vastutust.

Oluline seadustikuga kaasnev muudatus on tegevusloa- ja teatamiskohustuse mõistetele konkreetse sisu andmine. MsüS jaotab majandustegevuse tegevusalad kolmeks:

1) teatamiskohustusega tegevusalad, millel tegutsemise korral peab ettevõtja sellest registripidajale teatama, kuid kande puudumine vastavas andmekogus ei tähenda keeldu majandustegevusega alustada ning majandustegevuse nõuete täitmist eelnevalt ei kontrollita. Teatamiskohustuse eesmärk on majandustegevuse kohta info kogumine tegevusaladel, millest lähtuv oht mingile õigushüvele ei ole nii suur, et õigustada sellel loakohustuse kehtestamist, ent siiski  piisavalt suur selleks, et oleks vaja lihtsustada ja tõhustada järelevalve ehk järelkontrolli teostamist.

2) loakohustusega tegevusalad, millel tegutsemiseks tuleb eelnevalt saada majandushaldusasutuselt luba. Loakohustuse võib ette näha vaid juhul, kui tegevusalast tingituna peab avalik võim enne, kui ettevõtja alustab tegevusega, teostama tema suhtes eelkontrolli. Loakohustuse ülesanne on võimaldada majandushaldusasutusel kontrollida enne majandustegevusega alustamist isiku ja tema majandustegevuse sisuline vastavus nõuetele,  selleks et kaitsta teisi õigushüvesid. Isiku majandustegevus kuni loa saamiseni on keelatud.

3) Juhul, kui eriseadusega pole seatud ettevõtjale majandustegevuse alustamiseks majandustegevusteate esitamise või loakohustust, siis on tegemist nn „vaba majandustegevusega" tegevusalaga (nt raamatupidamisteenuse osutamine).

 

Eelnevast lähtuvalt on muudatused ka majutusteenuse osutamisel ning kaubanduse valdkonnas tegutsemisel. Turismiseaduse kohaselt majutusteenuse osutamine on nn vaba majandustegevus, millel tegutsemiseks ei ole vaja esitada majandustegevusteadet ega taotleda tegevusluba. Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registri  registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud  teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka tänane toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus. Teatamiskohustusega tegevusalal tegutsemiseks esitab ettevõtja elektroonselt majandustegevusteate majandustegevuse registrile, kandes sellega ise vastavad andmed registrisse. Kui ettevõtja soovib tegeleda näiteks kaubanduse valdkonnas nii alkohoolsete jookide kui ka tubakatoodete müügiga, siis saab ta vastavatest eriseadustest tuleneva kohustuse täita ühe teate esitamisega, märkides kõik ettevõtja tegevuskohad vastavate andmetega, sealhulgas müüdavad kaubad konkreetses tegevuskohas.

 

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale võimalus kahe aasta jooksul s.o kuni 1. juulini 2016 esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Selle kohaliku omavalitsuse poolt tehtud toimingu eest tuleb ettevõtjal vastavalt riigilõivuseadusele tasuda riigilõivu 10 eurot.

 

KOV-i pädevusse jääb alles ühistranspordiseaduse alusel taksoveo lubade väljastamine ja taksoveo sõidukikaartide väljastamine, kuna need on oma olemuselt tegevusload ja nende menetlustoimingute tegemise eest tuleb ettevõtjal tasuda riigilõiv ning need load kantakse MTR-i.

Eriseadustes sätestatud majandustegevusteate esitamise kohustust, samuti tegevusloa taotlusi on võimalik esitada ka notari kaudu, mille eest on vaja maksta tasu vastavalt notari tasu seadusele.

MTR-i uuendamisega seotud teavet avaldatakse jooksvalt veebilehel https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb .

 

Ettevõtjate juhendamine

Riigi ja ettevõtja vahelise suhtlemise lihtsustamiseks on loodud ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava eesti.ee ettevõtjavaade,  kust ettevõtja saab erinõuetega äritegevuse alustamiseks vajalikku infot ning mille kaudu saab teostada ka vajalikke menetlustoiminguid. MsüS-iga nähakse ette, et kõiki tegevuslube saab taotleda ning majandustegevusteateid esitada eesti.ee kaudu. Ka loa taotlemist ning teadete esitamist abistavad juhendid on kättesaadavad teabeväravast eesti.ee. EMTAK-il põhinev otsing võimaldab saada teavet kõigi majandustegevusealade kirjelduste ja erinõuete kohta. Teabevärava kasutajatugi aitab kasutajat ning konkreetse tegevusalaga seotud küsimuste korral edastab päringu pädevale asutusele.

 

Sisuliste küsimuste puhul pöörduda teabeväravasse eesti.ee, mis pakub ka tugiteenust aadressil help@ria.ee ning kasutajatugi edastab ettevõtjate konkreetset tegevusala puudutavad küsimused vastamiseks pädevale majandushaldusasutusele. Lisaks on maakondlikud arenduskeskused valmis nõustama ja juhendama ettevõtjaid tegevuslubade ja teatamiskohustuste täitmisel tasuta (või notarid tasu eest).

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

 

 Kokkuvõttes kujuneb uue MsüS ellurakendumisel olukord, kus:

- Riik seab tugivõrgustikuna sisse eesti.ee kasutajatoe ja võimaluse selle kaudu pöörduda pädeva asutuse poole, kelle kompetentsis on antud luba või teade. Lisaks seatakse sisse tasuta nõustamine maakondlikes arenduskeskustes.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND