Sotsiaaltoetused

13.01.17


Pajusi valla eelarvest makstakse Pajusi valla elanike registris olevatele kodanikele järgmisi toetusi:

 

Lapse sünnitoetusToetust määratakse lapse sünni puhul lapsevanemale või lapsendajale, kui lapse elukohaks registreeritakse Pajusi vald ja kui vähemalt ühe vanema elukoht riikliku rahvastikuregistri alusel on olnud Pajusi vald vähemalt kuus kuud enne lapse sündi. Toetus koosneb: imikule komplekteeritud kinkepakk, rahaline toetus, nimeline meene.

Matusetoetus- 200 € määratakse lahkunu, kelle elukoht oli rahvastikuregistri alusel Pajusi vald, matusekulude osaliseks katmiseks. 

Kooli ja lasteaia toidu eest tasumise toetusmääramise aluseks on koolide ja lasteaedade poolt esitatud laste nimekirjad või lapsevanema avaldus.

Koolitoetusmääratakse ja makstakse kõigile üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpilastele kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, siis makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

Prillitoetus (prillide maksumuse osaliseks katmiseks) määratakse ja makstakse kõigile lastele kaasa arvatud üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpilastele kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, siis makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

Toetus eakatele- 20 € määratakse üks kord aastas isikutele, kes on 80-aastased ja vanemad. Toetus makstakse üldjuhul välja eaka sünnipäeval.

Hooldajatoetusmääratakse ja makstakse isikule, kelle elukoht üldjuhul on rahvastikuregistri alusel Pajusi vallas ja kes on hooldajaks rahvastikuregistri alusel Pajusi vallas elavale sügava või raske puudega inimesele. Raske puude korral on toetus 25 € ning sügava puude korral on toetus 50 €. 

Eestkostja toetusmääratakse ja makstakse täisealise isiku füüsilisest isikust eestkostjale üks kord aastas sotsiaalnõuniku ettepanekul pärast eestkostja aruande esitamist kohtule.

Lisatoetusmääratakse toimetulekuraskustes isikutele ja perekondadele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks vabas vormis esitatud põhjendatud taotluse alusel, millele on lisatud kulusid tõendav maksedokument ja märgitud perekonna eelneva kuu sissetulekud.

Parkimiskaardi väljastamine- parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb: keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle; ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle,mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.
Parkimiskaart väljastatakse tasuta.
Parkimiskaardi väljastamise aluseks on: tööealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus; lapsele ja pensioniealisele puudega isikule Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere- või eriarsti teatis.
Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastat.

Sotsiaaltoetuste määrad 2017. aastal 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND