Revisjonikomisjon

13.07.17


Esimees: Merlin Vint

Aseesimees: Jüri Siirmäe

Liige: Sergei Ivanov

 

Pajusi valla põhimääruse Paragrahv 30.

Volikogu revisjonikomisjon

           

(1) Volikogu moodustab oma volituste ajaks vallavalitsuse tegevuse kontrollimiseks vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.

           

(2) Revisjonikomisjoni esimees ja liikmed valitakse volikogu liikmete hulgast.

           

(3) Revisjonikomisjon kontrollib vähemalt üks kord aastas:
1) vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustes ja otsustes sätestatule;
2) tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele;
3) valla asutuste raamatupidamise õigsust ja valla enamusosalusega äriühingutesse paigutatud vallavara kasutamise sihipärasust;
4) valla sõlmitud lepingute täitmist;
5) volikogu ülesandel vallavalitsuse ja tema ametiasutuste tegevuse seaduslikkust ja tulemuslikkust.

           

(4) Revisjonikomisjoni otsus ja revisjoniakt saadetakse valla- või linnavalitsusele, kes võtab revisjoniakti suhtes seisukoha ja esitab selle kümne päeva jooksul revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku volikogu õigusakti eelnõu.

           

(5) Revisjonikomisjonil on õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente.

           

(6) Revisjonikomisjon peab enne valla majandusaasta aruande kinnitamist volikogule oma töö tulemustest aru andma ning esitama märkused ja ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND