Raieloa andmise tingimused ja kord

28.10.14


Raieloa andmise tingimused ja kord

 

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maaomanik või seaduslik valdaja omaniku nõusolekul. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastamise õigustatud subjekt.

Raieloa saamiseks tuleb Pajusi Vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus (Lisa 1), milles peavad olema märgitud järgmised andmed:

1) taotleja nimi, kontaktandmed;
2) puu(de) kasvukoht, eravalduse puhul katastriüksuse aadress;
3) raiutavate puu(de) liik ja arv;
4) põhjendus puu(de) raieks;
5) orgaaniliste jäätmete (kännud, oksad) käitlemisviis ja käitlemiskoht.

Raieloale lisatakse katastriüksuse plaan, millel märgitakse eemaldamisele kuuluva(te) puu(de) asukoht.

Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
1) ehitusluba;
2) korteri-või elamuühistu üldkoosoleku protokoll, juhatuse otsus või korteriomanike üldkoosoleku otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu või korteriomandi territooriumil kasvava(te)le puu(de)le.

 

Raieluba

1) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

2) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul, kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

3) Raieluba väljastatakse tasuta.

4) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning teine jääb vallavalitsusse.

5) Raieloa väljastab vallavalitsuse määratud ametnik.

 

Raieloa väljastamisest keeldumine

Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:

1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
3) puu on riikliku või kohaliku kaitse all;
4) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
5) raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema vallavalitsuse poolt määratud asendusistutuse kohustuse.

Vallavalitsuse määratud ametnik teavitab raieloa taotlejat raieloa andmisest keeldumisest ning põhjendab seda kirjalikult.

 

Lisa nr 1 Raieloa taotlus

Lisa nr 2 Raieloa vorm

Toimetaja: MARELLE MÄND