Puurkaev ja puurauk ning salvkaev

6.05.16

 

1. Asukoha kooskõlastus

Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama kohaliku omavalitsuse üksusega.

Rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluses sisalduvad:

1) taotleja nimi, registri- või isikukood, kontaktandmed ning maaomaniku nõusolek, kui maaomanik ei ole isik, kes puurkaevu või -augu rajamist kavandab;

 2) puurkaevu või -augu planeeritava asukoha aadress, maaüksuse nimi ja katastritunnus;

 3) kavandatav veevõtt puurkaevust või -august – kuupmeetrit ööpäevas;

 4) puurkaevu või -augu kasutamise otstarve.

 

Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest kümne tööpäeva jooksul puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.

 

2. Ehitusluba/ehitusteatis

Salvkaevu rajamiseks esitatakse ehitusteatis.

Puurkaevu või puuraugu rajamiseks taotletakse ehitusluba (ehitusloa taotlus).

Pädev asutus kooskõlastab puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Kooskõlastamisel lisatakse ehitusloa eelnõule lisaks käesoleva seadustiku üldosas sätestatule:

 1) puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastus;

 2) veehaarde sanitaarkaitseala või toiteala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav;

 3) puurkaevu või -augu ehitusprojekt.

 

Nõuded projektile ja rajamisele.

 

3. Puurkaevu ja -augu kasutusele võtmine

Esitatakse kasutusteatis.

Kui puurkaevu ehitusprojektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas või seda kasutab vähem kui 50 inimest, esitatakse selle puurkaevu ja puuraugu kasutusteatises lisaks käesoleva seadustiku üldosas sätestatule:

 1) keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;

 2) omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;

 3) puurkaevu või -augu hooldusjuhend.

 

Kasutuskõlbmatu puurkaevu või –augu lammutamine

Puurkaevu või -augu omanik või maaomanik on kohustatud lammutama kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või -augu. Pädev asutus kooskõlastab puurkaevu või -augu lammutamise ehitusprojekti Keskkonnaametiga. Puurkaevu või -augu lammutamise teatis esitatakse lisaks pädevale asutusele ka Keskkonnaametile.

 

Puurkaevu ja -augu konserveerimine

Puurkaevu või -augu omanik või maaomanik on kohustatud konserveerima üle ühe aasta kasutusest väljas olnud puurkaevu või -augu, teavitades sellest Keskkonnaametit ja kohaliku omavalitsuse üksust.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND