Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneering

21.06.16

Pajusi Vallavalitsus teatab, et Pajusi Vallavolikogu on algatanud 17.03.2016 otsusega nr 97 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju stateegilise hindamise (edaspidi KSH).

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Mõisakülas asuvate Pae (57301:003:0040), Soo (57301:003:0023) ja Aunaaugu (57301:002:0334) kinnistute maa sihtotstarvete muutmine. Planeeringu ala suurus on 19,55 hektarit. Detailplaneeringu planeeritava ala kohaselt on planeeritud kolm mäetööstusmaa sihtotstarbega krunti, tagades mäetööstuse võimalikku laiendamist olemasoleva kaevanduse juurde. Mäetööstusmaa eesmärgiks on planeeritaval maa-alal asuva metsa raadamine ja kattepinnase eemaldamine. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 määratud ülesanded, kusjuures nimetatud lõike punktides 1–5 määratud ülesannete lahendamine on detailplaneeringu koostamisel kohustuslik.

KSH algatati järgmistel põhjustel:

1. Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni 01.03.2016 kirjaga nr 6-5/16/70-2 esitatud keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse seisukoht. Keskkonnaamet on seisukohal, et õigusliku alusena kavandatav tegevus kuulub pigem KeHJS § 6 lõike 1 punktist 35 lähtudes kohustusliku keskkonnamõju hindamise objektide hulka.

2.  Jõgeva Maavalitsuse 08.03.2016 kirjaga nr 13-4/2016/253-2 esitatud seisukoht Jõgevamaal Pajusi vallas Mõisakülas Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu algatamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkusele. Jõgeva Maavalitsus on seisukohal, et keskkonnamõju hindamine on vajalik lähtudes kavandatava tegevuse mastaabist ja võimalikust mõjust ümbritsevale keskkonnale.

3.  Pajusi Vallavalitsuse koostatud „Jõgevamaa Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu (algatamata) keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu" järeldus. Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist on oodata detailplaneeringu elluviimisel ja maa-ala kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju.


Keskkonnamõju strateegilise hindamise osapooled ja kontaktandmed:
Huvitatud isik: AS Kaltsiit, Otsiaare, Mõisaküla, Pajusi vald, 48213;

Koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, Laki 34, Tallinn, 12915;
Algataja ja kehtestaja: Pajusi Vallavolikogu, Vallamaja, Kalana küla, Pajusi vald, 48205;
Korraldaja: Pajusi Vallavalitsus, Vallamaja, Kalana küla, Pajusi vald, 48205;

 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti kell 9.00-15.00 Pajusi Vallavalitsuses.

Toimetaja: MARELLE MÄND