Volikogu 8. koosseisu otsused

6.01.17
Nr. Kuupäev Pealkiri
01 31.10.2013 Pajusi Vallavolikogu aseesimehe valimine
02 07.11.2013 Vallavanema valimine
03 07.11.2013 Pajusi Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
04 07.11.2013 Pajusi Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
05 07.11.2013 Pajusi Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine
06 21.11.2013 Pajusi Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine
07 21.11.2013 Pajusi Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
08 21.11.2013
09 21.11.2013
10 21.11.2013
11 21.11.2013
12 21.11.2013
13 21.11.2013
14 21.11.2013
15 23.01.2014
16 20.02.2014 Pajusi valla aukodaniku nimetuse omistamine
17 20.02.2014 Pajusi valla teenetemärgi omistamine
18 20.02.2014 Audiitori määramine
19 20.02.2014 Vallavanema ametipalga määramine
20 20.03.2014 Huvide deklaratsiooni esitamine
21 17.04.2014 Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
22 17.04.2014 Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
23 17.04.2014 Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
24 17.04.2014 Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine
25 17.04.2014
26 17.04.2014 Küti kinnistu võõrandamine otsustuskorras
27 17.04.2014 Volitatud isiku määramine
28 19.06.2014
29 19.06.2014
30 19.06.2014 Pajusi vallale vara soetamine
31 19.06.2014
32 19.06.2014
33 19.06.2014
34 21.08.2014
35 21.08.2014 Pajusi vallale vara soetamine
36 18.09.2014 Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
37 18.09.2014 Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
38 18.09.2014 Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
39 18.09.2014 Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
40 18.09.2014
41 20.11.2014 Üüri määrade kehtestamine
42 20.11.2014 Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja sihtotstarbe määramine
43 20.11.2014
44 20.11.2014
45 20.11.2014
46 20.11.2014 Pajusi vallale rahalise kohustuse võtmine
47 18.12.2014 Pajusi Vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine
48 18.12.2014 Pajusi Vallavalitsuse koosseisu muutmine
49 18.12.2014 Pajusi valla esindaja muutmine Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekul
50 18.12.2014 Pajusi valla esindaja muutmine Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogus
51 18.12.2014 Preemia maksmine
52 22.01.2015 Vooremaa Geopargi partnerluslepinguga ühinemine
53 22.01.2015 Jaoskonnakomisjonide moodustamine Riigikogu valimisteks
54 19.02.2015 Pajusi valla aukodaniku nimetuse omistamine
55 19.02.2015 Pajusi valla teenetemärgi omistamine
56 19.02.2015 Pajusi vallast Tartu Maakohtusse valitud rahvakohtunikukandidaatide nimekiri
57 19.02.2015 Audiitori määramine
58 19.02.2015 Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine
59 19.02.2015 Pajusi valla ametiasutuse teenistuskohtade koosseis
60 19.03.2015 Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine
61 19.03.2015 Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine
62 19.03.2015 Teede kandmine teeregistrisse
63 19.03.2015 Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine
64 19.03.2015 Hajaasustuse programmist tuleneva pädevuse delegeerimine
65 16.04.2015 Laenu võtmine
66 16.04.2015 Pajusi Vallavolikogu alalise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimehe valimine
67 18.06.2015 Pajusi Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine
68 18.06.2015 Pajusi valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
69 18.06.2015 Ehitise peremehetuse tuvastamine
70 18.06.2015 Pisisaare Spordikeskuse asutamine
71 18.06.2015 Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
72 18.06.2015 Pajusi vallale rahalise kohustuse võtmine
73 17.09.2015 Pajusi vallale rahalise kohustuse võtmine
74 17.09.2015 Arvamuse andmine Sopimetsa karjääri korrastamistingimustele
75 15.10.2015 Volituse andmine Põltsamaa jäätmejaama haldaja leidmiseks ühishanke läbiviimiseks
76 15.10.2015 Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks
77 19.11.2015 Nõusoleku andmine elektrisõidukite tasuta omandamise lepingu sõlmimiseks
78 19.11.2015 Peremeheta ehitiste hõivamise menetluse algatamine
79 17.12.2015 Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine (Rassi tee ja Kõpu veehoidla)
80 17.12.2015 Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine (Kase põik L1)
81 17.12.2015 Arvamuse andmine keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele
82 17.12.2015 Seisukoha andmine kinnisasja omandamise lubamise otsustamiseks
83 17.12.2015 Pajusi valla aametiasutuse teenistuskohtade koosseis
84 17.12.2015 Preemia maksmine
85 21.01.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Arisvere pumbamaja)
86 21.01.2016 Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine 
87 18.02.2016 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine Põltsamaa vallaga ja Põltsamaa linnaga ning läbirääkimiste töögrupi moodustamine
88 18.02.2016 Ehitise peremehetuse tuvastamine
89 18.02.2016 Jõgeva maakonnaplaneeringu kooskõlastamine
90 18.02.2016 Vallavanema ametipalga määramine
91 18.02.2016 Pajusi valla aukodaniku nimetuse omistamine
92 18.02.2016 Pajusi valla teenetemärgi omistamine
93 18.02.2016 Audiitori määramine
94 18.02.2016 Varalise kohustuse võtmine
95 17.03.2016 Kinnisvara soetamine ja sellele isikliku kasutusõiguse seadmine
96 17.03.2016 Esindajate nimetamine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste temaatilistesse töögruppidesse 
97 17.03.2016 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
98 17.03.2016 Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine
99 17.03.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tapiku küla, Risti)
100 21.04.2016 Vastus Võhma Linnavolikogu ettepanekule haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks
101 21.04.2016 Pajusi Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
102 21.04.2016 Hajaasustuse programmist tuleneva pädevuse delegeerimine
103 21.04.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kiviaia, Aidu küla)
104 21.04.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Miku-Hansu, Kose küla)
105 21.04.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Pumbamaja, Kose küla)
106 21.04.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Väljaku, Tapiku küla)
107 21.04.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tänava, Tapiku küla)
108 21.04.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kuusiku, Kauru küla)
109 21.04.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Põdra tee 10, Vägari küla)
110 21.04.2016 Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine
111 19.05.2016 Pajusi Vallavolikogu alatise haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe valimine
112 19.05.2016 Pajusi vallale vara soetamine (Raba tee)
113 19.05.2016 Pajusi vallale vara soetamine (Pisisaare-Pajusi kerlgiiklustee maa)
114 19.05.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kase tee 3a, Pisisaare küla)
115 19.05.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kase tee 7, Pisisaare küla)
116 19.05.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lageda, Kalana küla)
117 19.05.2016 Pajusi valla osalemine mittetulundusühingus Vooremaa Geopark
118 19.05.2016 Pajusi vallale kuuluvale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine (Uuevälja tee)
119 16.06.2016 Jõgeva Linnavolikogu algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekust keeldumine
120 16.06.2016 Pajusi Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine
121 16.06.2016 Pajusi valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
122 16.06.2016 Pajusi Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
123 16.06.2016 Koore kinnistu võõrandamine otsustuskorras
124 16.06.2016 Arvamuse andmine OÜ Metsakohin geoloogilise uuringu loa taotlusele
125 16.06.2016 Kinnisvara soetamine ja selle koormamine reaalservituudiga
126 16.06.2016 Ehitise peramehetuse tuvastamine
127 16.06.2016 Peremeheta ehitise hõivamise menetluse algatamine
128 16.06.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Pajusi reoveemahuti)
129 16.06.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalana aiamaad)
130 16.06.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Püssisaare tee)
131 16.06.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tööstuse tee)
132 16.06.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Miku tee)
133 16.06.2016 Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Krassi tee)
134 18.08.2016 Piiride muutmise ettepaneku tegemine Jõgeva vallale
135 18.08.2016 Pajusi vallale kuuluvale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine (Aiamaa ja Pisisaare kergliiklustee, Pisisaare küla)
136 18.08.2016 Pajusi vallale vara soetamine
137 18.08.2016 Pajusi Vallavolikogu 17. märtsi 2016 otsuse nr 99 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
138 15.09.2016 Pajusi Vallavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
139 15.09.2016 Vallavara võõrandamine
140 15.09.2016 Ehitise peremehetuse tuvastamine
141 15.09.2016 Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine
142 20.10.2016 Ühinemislepingu eelnõu avalikustamine
143 17.11.2016 Pajusi valla ja Jõgeva valla piiride muutmise kokkulepe
144 08.12.2016 Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine
145 08.12.2016 Ühinemislepingule esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kinnitamine
146 08.12.2016 Asustusüksuste lahkmejoone muutmise algatamine
147 08.12.2016 Haldusüksuste piiride muutmise taotlemine
148 20.12.2016 Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ühinemislepingu kinnitamine
149 20.12.2016 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine
150 20.12.2016

Koostöölepingu sõlmimine
LISA