6. koosseisu poolt vastu võetud määrused

24.07.14
Nr. Kuupäev Pealkiri
01 15.12.2005 Pajusi valla 2005.a. 2. lisaeelarve vastuvõtmine
02 15.12.2005 Muudatuste tegemine Pajusi valla 2005. a. eelarves
03 15.12.2005 Pajusi Vallavolikogu 8. juuni 2000. a. määruse nr 10 "Kohalike maanteede nimekirja kinnitamine" muutmine
04 19.01.2006 Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst ja vallavalitsuse liikmete tööst osavõtu tasu ning volikogu ja valitsuse ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise ulatus ja kord
05 19.01.2006 Pajusi valla haridusasutuste pedagoogide ning juhtide palgaastmestik, palgamäärad ja töötasustamise alused
06 19.01.2006 Pajusi valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate palgaastmestik ja palgamäärad ning palgakorralduse alused
07 19.01.2006 Pajusi valla ametiasutuse struktuur, teenistujate koosseis, palgamäärad ja palgatingimused
08 22.02.2006 Pajusi Vallavolikogu 07.04.2005. a. määruse nr 37 "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimuste ja korra" muutmine
09 22.02.2006 Pajusi Vallavolikogu 07.04.2005 määruse nr 38 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude arvestamise piirmäärade kehtestamine" muutmine
10 22.02.2006 Pajusi valla 2006. a. eelarve
11 30.03.2006 Pajusi valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord
12 30.03.2006 Pajusi valla põhimääruse muutmine
13 18.05.2006 Pajusi valla 2006. a. 1. lisaeelarve
14 12.10.2006 Vallavara valitsemise kord
15 23.11.2006 Pajusi valla arengukava 2004-2016 muutmine
16 23.11.2006 Pajusi valla 2006. a. 2. lisaeelarve
17 21.12.2006 Pajusi Vallavolikogu 25. novembri 2004. a. määruse nr 31 "Maamaksu määra kehtestamine ning maksuvabastuse andmise korra ja ulatuse kinnitamine" muutmine
18 21.12.2006 Pajusi valla 2006. a. 3. lisaeelarve
19 21.12.2006 Pajusi valla 2006. a. eelarve muutmine
20 25.01.2007 Reservfondi käsutamise kord
21 22.02.2007 Pajusi valla 2007. a. eelarve
22 22.02.2007 Pajusi valla haridusasutuste pedagoogide ning juhtide palgaastmestik, palgamäärad ja töötasustamise alused
23 22.02.2007 Pajusi valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate palgaastmestik ja palgamäärad ning palgakorralduse alused
24 22.02.2007 Pajusi valla ametiasutuse struktuur, teenistujate koosseis, palgamäärad ja palgatingimused
25 22.02.2007 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord
26 22.02.2007 Pajusi Vallavolikogu 07. aprilli 2005. a. määruse nr 38 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude arvestamise piirmäärade kehtestamine" muutmine
27 19.04.2007 Pajusi Vallavolikogu 30. märtsi 2006. a. määruse nr 11 "Pajusi valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord" muutmine
28 24.05.2007 Pajusi valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine
29 21.06.2007 Pajusi valla jäätmehoolduseeskiri
30 20.09.2007 Pajusi valla 2007. a. 1. lisaeelarve
31 20.09.2007 Pajusi valla 2007. a. eelarve muutmine
32 20.09.2007 Pajusi Vallavolikogu 22. veebruari 2007. a. määruse nr 25 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine
33 20.09.2007 Kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootegevuste ja -ürituste ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamise kord
34 25.10.2007 Pajusi valla arengukava 2004-2016 muutmine
35 25.10.2007 Pajusi valla raamatukogude kasutamise eeskiri
36 25.10.2007 Pajusi valla raamatukogudele mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord
37 20.12.2007 Pajusi valla 2007. a. 2. lisaeelarve
38 20.12.2007 Pajusi valla 2007. a. eelarve muutmine
39 20.12.2007 Pajusi valla tunnustuse avaldamise kord
40 20.12.2007 Õppetoetuse ja stipendiumi maksmise kord
41 24.01.2008 Pisisaare Algkooli põhimäärus
42 24.04.2008 Pajusi valla haridusasutuste pedagoogide ning juhtide palgaastmestik, palgamäärad ja töötasustamise alused
43 24.01.2008 Pajusi valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate palgaastmestik ja palgamäärad ning palgakorralduse alused
44 24.01.2008 Pajusi valla ametiasutuse atruktuur, teenistujate koosseis, palgamäärad ja palgatingimused
45 24.01.2008 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude arvestamise piirmäärad
46 14.02.2008 Pajusi valla 2008. a. eelarve
47 20.03.2008 Pajusi Vallavolikogu 24. jaanuari 2008. a. määruse nr 42 "Pajusi valla haridusasutuste pedagoogide ning juhtide palgaastmestik, palgamäärad ja töötasustamise alused" muutmine
48 24.04.2008 Aidu Lasteaed-Algkooli arengukava 2008-2010 kinnitamine
49 24.04.2008 Pisisaare Algkooli arengukava 2008-2010 kinnitamine
50 04.09.2008 Pajusi valla 2008. a. 1. lisaeelarve
51 04.09.2008 Pajusi valla 2008. a. eelarve muutmine
52 04.09.2008 Pisisaare Algkooli lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osalustasu määra kehtestamine
53 04.09.2008 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord
54 16.10.2008 Pajusi valla arengukava 2004-2016 muutmine
55 16.10.2008 Aidu Lasteaed-Algkooli põhimääruse muutmine
56 20.11.2008 Pajusi valla 2008. a. eelarve muutmine
57 20.11.2008 Pajusi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
58 18.12.2008 Pajusi valla 2008. a. 2. lisaeelarve
59 18.12.2008 Pajusi valla 2008. a. eelarve muutmine
60 18.12.2008 Pajusi valla arengukava 2004-2016 muutmine
61 22.01.2009 Pajusi valla haridusasutuste õpetajate ning juhtide palgaastmestik, palgamäärad ja töötasustamise alused
62 19.02.2009 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord
63 19.02.2009 Pajusi Raamatukogu põhimäärus
64 19.02.2009 Aidu Raamatukogu põhimäärus
65 19.02.2009 Tapiku Raamatukogu põhimäärus
66 19.03.2009 Pajusi Vallavolikogu 22.01.2009määruse nr 61 "Pajusi valla haridusasutuste õpetajate ning juhtide palgaastmestik, palgamäärad ja töötasustamise alused" muutmine
67 19.03.2009 Pisisaare Algkooli põhimääruse muutmine
68 19.03.2009 Pisisaare Algkooli põhimäärus
69 16.07.2009 Pajusi valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused
70 24.09.2009 Pajusi valla arengukava 2004-2016 muutmine ja uues redaktsioonis vastuvõtmine
71 15.10.2009 Korteriühistute toetamise kord

 

Toimetaja: MARELLE MÄND