8. koosseisu poolt vastu võetud määrused

12.10.17
Nr. Kuupäev Pealkiri Jõustumine
01 19.12.2013

Pajusi valla 2013. aasta 3. lisaeelarve

21.12.2013
02 23.01.2014 Pajusi Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused 29.01.2014
03 23.01.2014 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord 29.01.2014
04 23.01.2014 Pajusi valla 2014. aasta eelarve 29.01.2014
05 20.02.2014 Pajusi valla koolide põhimääruste muutmine 08.03.2014
06 21.08.2014 Pajusi valla 2014. aasta 1. lisaeelarve 23.08.2014
07 18.09.2014 Pajusi valla arengukava vastuvõtmine 30.09.2014
08 18.09.2014 Huvihariduse toetamise kord 25.09.2014
09 18.09.2014 Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded 24.09.2014
10 16.10.2014 Pajusi valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 25.10.2014
11 20.11.2014 Pajusi valla 2014. aasta 2. lisaeelarve 28.11.2014
12 22.01.2015 Pajusi Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused 31.01.2015
13 22.01.2015 Pajusi valla 2015. aasta eelarve 31.01.2015
14 19.03.2015 Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord 27.03.2015
15 18.06.2015 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad 29.06.2015
16 18.06.2015 Pajusi valla 2015. aasta 1. lisaeelarve 23.06.2015
17 18.06.2015 Pisisaare Spordikeskuse põhimäärus 01.09.2015
18 18.06.2015 Pajusi Vallavolikogu 23.01.2014 määruse nr 2 „Pajusi Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine 29.06.2015
19 17.09.2015 Pajusi valla arengukava 26.09.2015
20 17.09.2015 Pajusi valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 01.01.2016
21 15.10.2015 Pajusi valla 2015. aasta 2. lisaeelarve 23.10.2015
22 15.10.2015 Tugiisiku teenuse osutamise kord 24.10.2015
23 15.10.2015 Pajusi valla eelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord 24.10.2015
24 19.11.2015 Pajusi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 29.11.2015
25 19.11.2015 Pajusi valla 2015. aasta 3. lisaeelarve 29.11.2015
26 17.12.2015 Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa valla ühine jäätmekava aastateks 2016–2021 01.01.2016
27 18.02.2016 Pajusi valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus 04.03.2016
28 18.02.2016 Pajusi Vallavolikogu 19. jaanuari 2006 määruse nr 4 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele volikogu ja valitsuse tööst osavõtu tasu suurus ning volikogu ja valitsuse ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise ulatus ja kord" muutmine 04.03.2016
29 18.02.2016 Pajusi valla 2016. aasta eelarve 28.02.2016
30 18.02.2016 Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimised ja kord 04.03.2016
31 18.02.2016 Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks 01.03.2016
32 17.03.2016 Elanike arvamuse väljaselgitamise kord 22.03.2016
33 17.03.2016 Pajusi valla eelarvest väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumise kord 01.04.2016
34 17.03.2016 Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord 01.04.2016
35 17.03.2016 Tugiisikuteenuse osutamise kord 01.04.2016
36 17.03.2016 Koduteenuste osutamise tingimused ja kord 01.04.2016
37 17.03.2016 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord 01.04.2016
38 17.03.2016 Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord 01.04.2016
39 16.06.2016 Pajusi valla 2016. aasta 1. lisaeelarve 24.06.2016
40 15.09.2016 Pajusi valla 2016. aasta 2. lisaeelarve 23.09.2016
41 20.10.2016 Pajusi valla arengukava 31.10.2016
42 20.10.2016 Pajusi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 01.01.2017
43 20.10.2016 Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 31.10.2016
44 17.11.2016 Pajusi valla 2016. aasta 3. lisaeelarve 25.11.2016
45 16.02.2017 Pajusi valla 2017. aasta eelarve 21.02.2017
46 16.02.2017 Koolieelse lasteasutuse kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord 01.04.2017
47 20.04.2017 Pajusi valla 2017. aasta 1. lisaeelarve 28.04.2017
48 15.06.2017 Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine 01.09.2017
49 17.08.2017 Pajusi valla 2017. aasta 2. lisaeelarve 22.08.2017
50 21.09.2017 Pajusi Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine 30.09.2017