Lastekaitse

23.01.17

 

Lastekaitse – eesmärk on lapse õiguste ja heaolu tagamine lapsevanemate või hooldajate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lapse normaalseks arengu- ja kasvukeskkonnaks on perekond. Igal lapsevanemal või last kasvataval isikul on esmane vastutus tagada oma lapse õigused ja heaolu. Lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, õppimisele, tööle ja heaolule.

Lastekaitse spetsialist korraldab kohaliku omavalitsuse laste huvide ja õiguste kaitset, mh:

  • teeb koostööd erinevate asutustega (koolid, lasteaiad, politsei, noortekeskused, psühholoogid, tervishoiutöötajad, alaealiste komisjon, Jõgeva maakonna nõustamiskomisjon jt);
  • nõustab elanikke lastekaitsealastes küsimustes;
  • omab ülevaadet laste ning perede abivajadusest;
  • hindab lapse abivajaduse ning pakub välja lapse abistamiseks sobivaid meetmeid;
  • nõustab erivajadustega lapsi ja nende perekondi, leiab neile sobivaid sotsiaalteenuseid ja haridusmeetmeid;
  • töötab alaealiste õigusrikkujatega ning koolikohustuse mittetäitjatega;
  • korraldab vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse hooldamise;
  • täidab vajadusel alaealise eestkosteasutuse ülesandeid.

 

Õigusaktid:

 

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teatamine

Abivajav laps - laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes. Abivajav on ka laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

01.01. 2016.a. kehtima hakanud lastekaitseseadus kohustab kõiki isikuid, kellel on teavet abivajavast/ hädaohus olevast lapsest, teavitama sellest Pajusi Vallavalitsuse lastekaitse spetsialisti Kadi Lilienthali telefonil 5309 6698 või e-posti teel kadi@pajusi.ee.

Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada lasteabi telefonile 116111.

Kuidas lasteabitelefon töötab?

Lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt ning on tasuta, soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. Nõustamine toimub eesti, vene ning inglise keeles.  Lasteabitelefoniga saab ühendust võtta ka kodulehe kaudu, kus on olemas Chati võimalus; kodulehe kaudu on võimalik saata ka e-mail. Lisaks on olemas ka Facebook ja Skype ning Lasteabi äpp.

 

Hädaohus olev laps - laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras ning laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.  Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND