Kasutusteatis

6.05.16

 

Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatis esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Ehitise kasutamisest teavitatakse pädevat asutust elektrooniliselt või paberkandjal ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui pädev asutus ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

Kasutusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul.

 

Kasutusteatises märgitakse:

 1) esitaja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;

 2) ehitise asukohta puudutava kinnisasja andmed ja katastritunnus;

 3) kasutusteatise esitamise eesmärk, sealhulgas ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve ning ehitamise liik;

 4) ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks kavandatav aeg;

 5) energiamärgis, kui see on nõutav;

 6) ehitanud isiku andmed.

 

Ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhul tuleb koos kasutusteatisega esitada ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Kasutusteatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 

Vormid:

  1. Kasutusteatis
  2. Kasutusteatise eluruumide andmed
  3. Kasutusteatise mitteeluruumide andmed

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND