Kasutusluba

6.05.16

 

Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Pädeval asutusel on põhjendatud juhul õigus anda kasutusluba või nõuda selle andmist ehitise kohta, mis ei sisaldu seadustiku lisas 2. Kasutusloa võib anda, kaaludes ehitise ohtlikkust, mõju avalikule ruumile ja isikute õigustele ning võrreldes seda seadustiku lisas 2 sisalduvate sarnaste näitajatega.

Kui koos kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, antakse kasutusluba iga hoone kohta eraldi. Kasutusluba antakse eraldi ka igale iseseisvalt kasutatavale rajatisele.

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt või paberkandjal, kes kannab andmed ehitisregistrisse.

 

Kasutusloa taotluses märgitakse:

 1) taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;

 2) kasutusloa kättetoimetamise viis;

 3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;

 4) kasutusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas ehitatud ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve ning ehitamise liik;

 5) ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks taotletav aeg;

 6) õigusaktis sätestatud juhul ehitise hooldusjuhend;

 7) ehitist ehitanud isiku andmed, asjakohasel juhul ka ehitusprojekti koostanud isiku andmed, ja kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;

 8) energiamärgis, kui see on nõutav;

 9) õigusaktis sätestatud juhul tõendid ehitise auditi kohta;

 10) ehitusdokumendid, välja arvatud juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks;

 11) andmed riigilõivu tasumise kohta.

 

Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.

Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele, ja ehitusloale. Pädev asutus annab kasutusloa 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Pädev asutus annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva.

Kasutusluba on tähtajatu, kui kasutusloas ei sätestata teisiti.

 

Vormid:

  1. Kasutusloa taotlus
  2. Kasutusloa taotluse eluruumide andmed
  3. Kasutusloa taotluse mitteeluruumide andmed

 

Toimetaja: MARELLE MÄND