Kuidas väliüritusel toitu ohutult müüa või valmistada?

21.06.17

Kui Teie sooviks on minna laadale, festivalile, kohvikute päevale, kontserdile vm väliüritusele toitu müüma ja/või valmistama, siis pöörake tähelepanu järgnevale:

 • Te olete terve. Te ei põe viirus- ja nakkushaigusi, teil ei ole lahtiseid haavu, nahavigastusi;
 • Teil on võimalused isikliku hügieeni tagamiseks, sh hügieeniliseks kätepesuks;
 • kui Te müüte müügipakendisse pakendamata toitu või valmistate toitu kohapeal, siis kõik pinnad, millega toit kokku puutub on puhtad ja terved. Vajadusel puhastage tööpindu ka päeva jooksul, et välistada ristsaastumist;
 • kaitske toitu saastumise eest (nt. pirukad, võileivad jms toit võiks hoida kaetuna, et vältida saastumist putukate ja tolmuga ning välistada toidu saastamist klientide poolt, köhimine, aevastamine);
 • tagage, et tooted on piisavalt päikesevalguse eest kaitstud. Väliürituste puhul pidage meeles, et päike ja kuum ilm mõjutavad jahutusseadmete tööd samuti nagu külm ilm ja tuul kuumutusseadmete tööd;
 • kui Teil on vaja ka päeva jooksul puhastada töövahendeid või pesta toitu, siis mõelge läbi, kuidas saate seda teha hügieeniliselt. Kui väliürituse korraldaja ei paku joogivee nõuetele vastavat vett kasutamiseks, siis on vaja võtta joogivesi ise kaasa. Võib kasutada näiteks joogiveevillija poolt pudelitesse või veeanumatesse villitud vett;
 • toit, mis vajab säilimiseks külmkapi temperatuuri, tuleb sellisel temperatuuril hoida kogu müügiaja jooksul. Külmkapi temperatuuri vajava toidu hoidmine kõrgemal temperatuuril, tekitab soodsa keskkonna bakterite arenguks. Bakterid tekitavad erinevaid terviseprobleeme, millest mõnedel võivad olla tõsised tagajärjed;
 • küpsetage toitu põhjalikult, eriti liha, muna ja mereande. Sea- ja kanaliha sisetemperatuur peab olema  vähemalt 70°C;
 • hoidke valmistoit ja toores toit eraldi;
 • varuge prügi jaoks vajalik. Mõelge läbi, kas Teil on vaja ära visata ka vedelikke;
 • müügil olev toit on jälgitav. Jälgitavus tähendab seda, et Te olete võimeline tõendama, kust on pärit toit, mida müüte või kasutate toidu valmistamiseks. Näiteks Teil on olemas toidu saatelehed;
 • tagage tarbijale teave müüdava või valmistatava toidu kohta (nt nimetus, koostisosad, netokogus, minimaalse säilimisaja tähtpäev „Parim enne"/"Parim enne … lõppu" või tarvitamise tähtpäev „Kõlblik kuni", eritingimused säilitamise ja/või kasutamise kohta, valmistaja või tootja või pakendaja või müüja nimi ja aadress, tarvitamisjuhis);
 • veenduge, et teate millised on allergiat või talumatust põhjustavad ained või tooted ning oskate tarbijale oma toodete kohta informatsiooni anda;
 • kasutage toiduga kokkupuutes vaid selliseid materjale ja esemeid, mis on selleks ette nähtud. Vajalikku informatsiooni leiate märgistuselt ja vastavusdeklaratsioonilt (teatud materjalide/esemete puhul ,näiteks plast, keraamika, regenereeritud tsellulooskile). Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata materjali/eseme kasutustingimustele. Kas kuuma toiduga tohib kokkupuude olla, kas sobivad nii happelised, rasvased, alkohoolsed jne toidud või on esemele kasutuseks piiranguid?)
 • selleks, et toitu müüma või valmistama minna esitage Veterinaar- ja Toiduametile majandustegevusteade. Majandustegevusteade tuleb esitada ajutise jaemüügi/toitlustamise kohta või teisaldatava jaemüügi/toitlustamise kohta.

Ajutine jaemüük/toitlustamine on teatud ajavahemikul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud kestev (nt hooajalised ettevõtted), ühel müügialal jaemüügiga/toitlustamisega tegelev ettevõte (avalik üritus, laat turg jm). Majandustegevusteade esitatakse iga ürituse kohta eraldi.

Teisaldatav jaemüük/toitlustamine on mistahes liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav) käitlemiskoht või seade (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm). Teisaldatavast ettevõttest teavitatakse VTAd ettevõtte juriidilise aadressi järgi üks kord tegevuse alustamisel ning teavitada tuleb igast käitlemiskohast  või seadmest eraldi (nt kui toidukäitljal on kolm müügiletti, siis teavitada tuleb igast müügiletist eraldi). Juhl, kui teisaldatavat ettevõtet kasutatakse toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning peab omama tegevusluba.

Paku oma kliendile vaid tarbimisväärset ja ohutut toitu!

Enimlevinud rikkumised, mida Veterinaar- ja Toiduamet on väliüritustel märganud on seotud toidu hoidmisega selleks mittesobival temperatuuril, toidu jälgitavuse mittetagamisega ning puuduliku teabe esitamisega tarbijatele.

Juhul, kui Te ei taga toidu müügile või valmistamisele vajalikke tingimusi, siis on VTA-l õigus nõuda toidu valmistamise ja/või müümise kohest lõpetamist, võtta toit hoiule ning hiljem see hävitada. VTA-l on õigus läbi viia väärteomenetlus, mille tagajärjel võidakse määrata rahatrahv kuni 2000 eurot.

 

Allikas: Veterinaar- ja Toiduamet

 

Toimetaja: MERIKE SUMLA
17.07.14

 

Muudatused majandustegevuse registris alates 01.07.2014
 

1. juulil 2014 jõustus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (edaspidi MsüS), mis puudutab pea kõiki ettevõtjaid, kuid kõige rohkem erinõuetega tegevusaladel tegutsejaid, kes omavad käesoleval ajal tegevusluba või registreeringutmajandustegevuse registris (MTR). MsüS kehtestab ühtsed normid majandustegevuse alustamisele, teostamisele, lõppemisele ja jätkamisele ja registri pidamisele ning reguleerib järelevalvet ja vastutust.

Oluline seadustikuga kaasnev muudatus on tegevusloa- ja teatamiskohustuse mõistetele konkreetse sisu andmine. MsüS jaotab majandustegevuse tegevusalad kolmeks:

1) teatamiskohustusega tegevusalad, millel tegutsemise korral peab ettevõtja sellest registripidajale teatama, kuid kande puudumine vastavas andmekogus ei tähenda keeldu majandustegevusega alustada ning majandustegevuse nõuete täitmist eelnevalt ei kontrollita. Teatamiskohustuse eesmärk on majandustegevuse kohta info kogumine tegevusaladel, millest lähtuv oht mingile õigushüvele ei ole nii suur, et õigustada sellel loakohustuse kehtestamist, ent siiski  piisavalt suur selleks, et oleks vaja lihtsustada ja tõhustada järelevalve ehk järelkontrolli teostamist.

2) loakohustusega tegevusalad, millel tegutsemiseks tuleb eelnevalt saada majandushaldusasutuselt luba. Loakohustuse võib ette näha vaid juhul, kui tegevusalast tingituna peab avalik võim enne, kui ettevõtja alustab tegevusega, teostama tema suhtes eelkontrolli. Loakohustuse ülesanne on võimaldada majandushaldusasutusel kontrollida enne majandustegevusega alustamist isiku ja tema majandustegevuse sisuline vastavus nõuetele,  selleks et kaitsta teisi õigushüvesid. Isiku majandustegevus kuni loa saamiseni on keelatud.

3) Juhul, kui eriseadusega pole seatud ettevõtjale majandustegevuse alustamiseks majandustegevusteate esitamise või loakohustust, siis on tegemist nn „vaba majandustegevusega" tegevusalaga (nt raamatupidamisteenuse osutamine).

 

Eelnevast lähtuvalt on muudatused ka majutusteenuse osutamisel ning kaubanduse valdkonnas tegutsemisel. Turismiseaduse kohaselt majutusteenuse osutamine on nn vaba majandustegevus, millel tegutsemiseks ei ole vaja esitada majandustegevusteadet ega taotleda tegevusluba. Kaubandustegevuse seaduse kohaselt majandustegevuse registri  registreeringuid enam ei tehta ega ole vaja esitada ka majandustegevusteadet, vaid kui eriseadusega nähakse ette teatud kaupade müügiks majandustegevusteate esitamise kohustus, siis tuleb nimetatud  teade esitada vastava eriseaduse alusel. Sellisteks eriseadusteks on alkoholiseadus, tubakaseadus, biotsiidiseadus (biotsiidi hulgimüük), rahva tervise seadus (hambavalgendustoodete hulgimüük). Kehtima jääb ka tänane toiduseadusest tulenev teavitamise ja tunnustamise kohustus. Teatamiskohustusega tegevusalal tegutsemiseks esitab ettevõtja elektroonselt majandustegevusteate majandustegevuse registrile, kandes sellega ise vastavad andmed registrisse. Kui ettevõtja soovib tegeleda näiteks kaubanduse valdkonnas nii alkohoolsete jookide kui ka tubakatoodete müügiga, siis saab ta vastavatest eriseadustest tuleneva kohustuse täita ühe teate esitamisega, märkides kõik ettevõtja tegevuskohad vastavate andmetega, sealhulgas müüdavad kaubad konkreetses tegevuskohas.

 

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale võimalus kahe aasta jooksul s.o kuni 1. juulini 2016 esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Selle kohaliku omavalitsuse poolt tehtud toimingu eest tuleb ettevõtjal vastavalt riigilõivuseadusele tasuda riigilõivu 10 eurot.

 

KOV-i pädevusse jääb alles ühistranspordiseaduse alusel taksoveo lubade väljastamine ja taksoveo sõidukikaartide väljastamine, kuna need on oma olemuselt tegevusload ja nende menetlustoimingute tegemise eest tuleb ettevõtjal tasuda riigilõiv ning need load kantakse MTR-i.

Eriseadustes sätestatud majandustegevusteate esitamise kohustust, samuti tegevusloa taotlusi on võimalik esitada ka notari kaudu, mille eest on vaja maksta tasu vastavalt notari tasu seadusele.

MTR-i uuendamisega seotud teavet avaldatakse jooksvalt veebilehel https://www.mkm.ee/et/majandustegevuse-register-uueneb .

 

Ettevõtjate juhendamine

Riigi ja ettevõtja vahelise suhtlemise lihtsustamiseks on loodud ühtse kontaktpunkti põhimõttel Eesti teabevärava eesti.ee ettevõtjavaade,  kust ettevõtja saab erinõuetega äritegevuse alustamiseks vajalikku infot ning mille kaudu saab teostada ka vajalikke menetlustoiminguid. MsüS-iga nähakse ette, et kõiki tegevuslube saab taotleda ning majandustegevusteateid esitada eesti.ee kaudu. Ka loa taotlemist ning teadete esitamist abistavad juhendid on kättesaadavad teabeväravast eesti.ee. EMTAK-il põhinev otsing võimaldab saada teavet kõigi majandustegevusealade kirjelduste ja erinõuete kohta. Teabevärava kasutajatugi aitab kasutajat ning konkreetse tegevusalaga seotud küsimuste korral edastab päringu pädevale asutusele.

 

Sisuliste küsimuste puhul pöörduda teabeväravasse eesti.ee, mis pakub ka tugiteenust aadressil help@ria.ee ning kasutajatugi edastab ettevõtjate konkreetset tegevusala puudutavad küsimused vastamiseks pädevale majandushaldusasutusele. Lisaks on maakondlikud arenduskeskused valmis nõustama ja juhendama ettevõtjaid tegevuslubade ja teatamiskohustuste täitmisel tasuta (või notarid tasu eest).

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

 

 Kokkuvõttes kujuneb uue MsüS ellurakendumisel olukord, kus:

- Riik seab tugivõrgustikuna sisse eesti.ee kasutajatoe ja võimaluse selle kaudu pöörduda pädeva asutuse poole, kelle kompetentsis on antud luba või teade. Lisaks seatakse sisse tasuta nõustamine maakondlikes arenduskeskustes.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND