Ehitusteatis

6.05.16

 

Ehitise ehitamisest teavitatakse pädevat asutust elektrooniliselt või paberkandjal ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui pädev asutus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast ehitusteatise esitamist vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib alustada ehitamist.

Ehitusteatise esitamine on nõutav ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud ehitiste puhul.

 

Ehitusteatises märgitakse:

 1) esitaja nimi, kontaktandmed, dokumendi soovitav kättetoimetamise viis, esitamise kuupäev ja allkiri;

 2) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;

 3) ehitusteatise esitamise eesmärk, sealhulgas kavandatava ehitise kirjeldus ja ehitamise liik, selle ehitise asukoht kinnisasjal ja kasutamise otstarve;

 4) ajutise ehitise korral ehitise kasutamiseks kavandatav aeg;

 5) energiamärgis, kui see on nõutav.

 

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.

Ehitise täielikuks lammutamiseks ehitusteatise või -loa taotlenud isik on kohustatud esitama pädevale asutusele vähemalt kolm päeva pärast ehitise lammutamist teatise ehitise lammutamise kohta. Ehitise lammutamise teatises esitatakse maaüksuse katastritunnus, aadress ja ehitisregistri kood ning teave, et ehitis on täielikult lammutatud.

 

Vormid:

  1. Ehitusteatis
  2. Ehitusteatise eluruumide andmed
  3. Ehitusteatise mitteeluruumide andmed
  4. Ehitise täieliku lammutamise teatis

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND