Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks

25.01.17

Pajusi Vallavalitsus esitab Pajusi Vallavolikogu 17.03.2016 otsusega nr 97 algatatud Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

Detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks planeerimisseaduse § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest esitada detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust.

Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole 30 päeva jooksul detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastaja poolt vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi nende kohta arvamust avaldada.

Kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule õigusaktiga või maakonnaplaneeringuga, loetakse üldplaneering kooskõlastatuks.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kooskõlastamisel hinnatakse aruande eelnõu õigusaktidele vastavust ning selles sisalduvate hinnangute piisavust ja objektiivsust.


Dokumendid ja nende lisad avanevad nende peale vajutades!

Dokumendid DP eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks: 

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu eelnõu seletuskiri ning joonised:

  1. Situatsiooniskeem
  2. Põhijoonis
  3. Tugijoonis

Dokumendid KSH aruande eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks:

Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Aruande eelnõu.

Lisa 1: Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (koos lisadega): 

Lisa 1.1: Pajusi Vallavolikogu 17.03.2016 otsus nr 97;

Lisa 1.2: Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang;

Lisa 1.3: Maavara kaevandamise loa taotlus. Otisaare lubjakivikarjäär;

Lisa 1.4: KSH väljatöötamise kavatsuse kohta laekunud ettepanekud.

Lisa 2: Kalana leiukoha fossiilileidudest. Täiendav teave. Tõnu Meidla ja Oive Tinn, september 2016.

Lisa 3: Pärtli-Otissaare (MS2102920020210/ehitis 002) maaparandussüsteemi eesvoolu K-3 uuring ja eksperthinnang.  Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, töö nr IB 60/2016. Tartu, 13.09.2016.

Lisa 4: Otisaare lubjakivikarjäär. Kaevandamisjäätmekava. Koostaja: Helen Männamets, mäeinsener, OÜ Mäemees, 04.03.2015.

Lisa 5: Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu DP ja KSH aruande eelnõu avalikul väljapanekul laekunud kirjad ja vastuskirjad neile.

Lisa 6: Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu DP ja KSH aruande eelnõu avaliku arutelu protokoll (koos registreerimislehega).