Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsus ettepanekute saamiseks

21.06.16

Pajusi Vallavolikogu on algatanud 17.03.2016 otsusega nr 97 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH). Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 124 lõikele 1, lähtutakse DP menetlemisel üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud nõuetest, kui DP koostamisel on nõutav KSH.

Pärast DP ja KSH algatamist koostab DP koostamise korraldaja KSH väljatöötamise kavatsuse. KSH väljatöötamise kavatsus on aluseks KSH aruande koostamisele. Lähtudes PlanS § 81 lõikele 1 esitatakse Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute DP lähteseisukohad ja selle KSH väljatöötamise kavatsuse ettepanekute saamiseks PlanS § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele ja asutustele.

Ettepanekute esitamiseks tähtajaks on 22.07.2016.

DP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta esitatakse ettepanekud lähtudes oma pädevusvaldkonnast, samuti esitatakse hinnang KSH väljatöötamise kavatsuse asjakohasuse ja piisavuse kohta. Kui ettepanekuid määratud tähtaja jooksul pole esitatud, loetakse, et DP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekuid ei soovita esitada.

 

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND