Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

22.11.16


Pajusi Vallavalitsus korraldab Pajusi Vallavolikogu 17.03.2016 otsusega nr 97 algatatud Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku 22. novembrist kuni 22. detsembrini 2016.

Detailplaneeringu eelnõu on alates 22. novembrist 2016 digitaalselt avalikustatud Pajusi Vallavalitsuse koduleheküljel (http://pajusi.kovtp.ee/detailplaneeringud) ning paberkandjal Pajusi Vallavalitsuses (asukoht Pajusi vald, Kalana küla, Vallamaja) selle tööajal.

Planeeringuala paikneb Jõgeva maakonnas Pajusi vallas Mõisaküla kirdeosas Pae (57301:003:0040), Soo (57301:003:0023) ja Aunaaugu (57301:002:0334) kinnistutel. Planeeringuala pindala on 19,55 ha. Planeeringuga kavandatakse mäetööstusmaa otstarbe määramist, et võimaldada karjääri ala laiendamist olemasoleva Otisaare lubjakivikarjääri juurde, mis tegutseb planeeringualast põhja ja kirde pool. Alal ja selle vahetus lähiümbruses ei asu kaitstavaid loodusobjekte ja kultuurimälestisi, samuti puuduvad läheduses ohtlikud ettevõtted. Planeeringuala on hoonestamata ja seal puuduvad tehnovõrgud. Lähim hoone asub planeeringuala piirist 250 meetrit ida pool. Põhilise lähipiirkonna asustuse moodustab Kalana küla, ülejäänud lähialal on tegemist väga hõreda asustusega.

Detailplaneeringuga määratakse Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistutele maatulundusmaa asemel mäetööstusmaa sihtotstarve, mistõttu on tegu Pajusi valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Maavara kaevandamine toob kaasa planeeritaval maa-alal asuva metsa raadamise ning kattepinnase eemaldamise.

Lähtudes detailplaneeringuga kavandatava tegevuse mastaabist ja võimalikust mõjust ümbritsevale keskkonnale, algatas Pajusi Vallavolikogu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise keskkonnamõju hindamise täpsusastmes.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus ei tuvastatud olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, mis välistaksid karjääri laiendamise detailplaneeringus käsitletud ulatuses, ja jõuti järeldusele, et leevendusmeetmete rakendamisel ei avalda kavandatav tegevus ümbritsevale keskkonnale ning inimeste tervisele, heaolule ja varale olulist negatiivset mõju. Kaevandamisega kaasnevate teatud keskkonnahäiringute talumine on üldjuhul põhjendatud, kui olulise keskkonnahäiringu (mõju) vähendamiseks rakendatakse vajalikke leevendusmeetmeid ja häiringute tase jääb allapoole kehtestatud normtasemeid. Samuti on arendajal on huvi kaevandamistegevust jätkata ning ka kohalik omavalitsus ei ole seni näinud välistavaid asjaolusid selle tegevuse jätkamiseks.

Dokumendid ja nende lisad avanevad nende peale vajutades!

Avalikustatud detailplaneeringu eelnõu dokumendid:

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu eelnõu seletuskiri ning joonised:

1.      Asendiskeem

2.      Tugijoonis

3.      Põhijoonis

Avalikustatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu dokumendid:

Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Aruande eelnõu.

1.     Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (koos lisadega):

Lisa 1: Pajusi Vallavolikogu 17.03.2016 otsus nr 97;

Lisa 2: Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang;

Lisa 3: Otisaare lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotlus;

Lisa 4: Ettepanekud VTK-le

2.    Kalana leiukoha fossiilileidudest. Täiendav teave. Tõnu Meidla ja Oive Tinn, september 2016.

3.   Pärtli-Otissaare (MS2102920020210/ehitis 002) maaparandussüsteemi eesvoolu K-3 uuring ja eksperthinnang. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, töö nr IB 60/2016. Tartu, 13.09.2016.

4.   Otisaare lubjakivikarjäär. Kaevandamisjäätmekava. Koostaja: Helen Männamets, mäeinsener, OÜ Mäemees, 04.03.2015.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada arvamust Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta. Arvamus saata kirjalikult Pajusi Vallavalitsusele e-posti aadressil info@pajusi.ee (digitaalse allkirjaga) või postiaadressil Vallamaja, Kalana küla 48205, Pajusi vald, Jõgeva maakond.

Toimetaja: MARELLE MÄND