Vastuvõetud detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

5.04.17

Pajusi Vallavalitsus teatab, et Pajusi Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 158 „Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine" võeti vastu Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneering (edaspidi planeering) ja tunnistati planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine aruanne (edaspidi KSH) nõuetele vastavaks.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Pajusi Vallavalitus ja kehtestaja Pajusi Vallavolikogu. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja ja kehtestaja kontaktisik on abivallavanem Mark Liivamägi (5308 1082, mark.liivamagi@pajusi.ee).

Planeeringuala asub Jõgevamaa Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistutel. Planeeringuala piirneb Otimetsa, Otisaare lubjakivikarjäär, Kuuse, Aunapuu, Lodjametsa, Laugi, Mando ja Paemurru kinnistutega. Planeeringuala suurus on 19,55 ha.

Planeeringuga määratakse Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistutele maatulundusmaa asemel karjääri maa sihtotstarve, mistõttu on tegu Pajusi valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Lähtudes planeeringuga kavandatava tegevuse mastaabist ja võimalikust mõjust ümbritsevale keskkonnale, otsustas Pajusi Vallavolikogu koostada planeeringualale keskkonnamõju strateegilise hindamise keskkonnamõju hindamise täpsusastmes. Planeeringuga on kavandatud kolm karjääri maa sihtotstarbega krunti, et tagada lähedal asuva karjääri võimalik laienemine. Planeeritaval alal kavandatakse metsa raadamist ja kattepinnase eemaldamist. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud läbi Otimetsa ja Otisaare lubjakivikarjääri kinnistute, millest viimane piirneb avalikult kasutatava riigi kõrvalmaantee nr 14167 Pisisaare-Kalana teega. Karjääri sisesed teed lahendatakse kaevandamise käigus vastavalt vajadusele eraldi projektiga. Planeeringuga olemasolevaid kinnistupiire ei muudeta, täiendavat ehitusõigust ei määrata ning puudub vajadus tehnovõrkude lahendamiseks.

Keskkonnaaspekte on peamiselt käsitletud KSH aruande eelnõu alusel. Maavara kaevandamine põhjustab alati keskkonnamõju. Käesoleval juhul on võimalik olulist negatiivset mõju vähendada, rakendades leevendusmeetmeid. Meetmete rakendamisel ei avalda kavandatav tegevus ümbritsevale keskkonnale ning inimeste tervisele, heaolule ja varale olulist negatiivset mõju. Kaevandamisega kaasnevate teatud keskkonnahäiringute talumine on üldjuhul põhjendatud, kui olulise keskkonnahäiringu vähendamiseks rakendatakse vajalikke leevendusmeetmeid ja häiringute tase jääb allapoole kehtestatud normtasemeid. Keskkonnamõju strateegilises hindamises hinnati kavandatava tegevuse mõju kivististele, põhjaveele, pinnaveele, rohevõrgustikule, taimestikule, loomastikule, pinnasele, inimese tervisele, heaolule ja varale ning hinnati tegevusega kaasnevat jäätmete tekkimist, avariiolukordade tekkimise võimalikkust ja loodusvarade kasutamise otstarbekust ning selle vastavust säästva arengu põhimõtetele. 

KSH läbiviimise käigus on käsitletud lisaks arendaja poolt soovitud lahendusele ka alternatiivi, kus detailplaneeringut ei kehtestata ning kavandatavat tegevust ellu ei viida. KSH seisukohast lähtuvalt on tegevuse elluviimine tõenäoliselt reaalne, sest hindamise käigus ei tuvastatud olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, mis välistaksid kaevanduse laiendamise detailplaneeringus käsitletud ulatuses. Mõjud, mis kavandatava tegevusega kaasnevad, kas ei ole olulised või on need KSH aruandes esitatud meetmete ja soovituste abil leevendatavad. Aruandes on esitatud ettepanekud jagatud kümnesse alapeatükki. Esitatud ettepanekud on kraavi K-3 ja Umbusi jõe rekonstrueerimiseks, pinnavee kvaliteedi tagamiseks, põhjaveekvaliteedi ja joogiveevarustuse tagamiseks ning põhjavee juurdevoolu vähendamiseks, õhusaaste leviku, mürataseme, jäätmetekke ja avariiolukordade vähendamiseks, taimestiku ja loomastiku kaitseks, tegutsemiseks kivististele ja ajaloolistele juhuleidudele sattumisel.

Pajusi Vallavolikogu kinnitas, et Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu koostamisel on võetud arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustega. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevad keskkonnamõjutusi käsitlevaid seiremeetmeid, mida on mõistlik ja otstarbekas rakendada ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks, käsitletakse üldjuhul Keskkonnaameti keskkonnalubades, kuid esitati kaks ettepanekut seiremeetmete kehtestamiseks järgmiselt:
1. Arendajal teostada põhjavee alanduslehtri (1600 m) raadiusesse jäävate salvkaevude inventuur ja põhjaveetasemete mõõtmised enne kaevandamistööde algust.
2. Arendajal reageerida juhtumipõhiselt põhjendatud kaebuste esinemisel vee kvaliteedi üle joogiveekaevudes ja vajadusel rakenda asjakohaseid meetmeid vee kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas võtta veeproovid probleemsetest kaevudest enne ja pärast lõhketöid ning teha laborianalüüsid lõhketööde ja vee sogasuse seotuse väljaselgitamiseks.

Lähtudes planeerimisseaduse § 87, pärast planeeringu ja KSH aruande vastuvõtmist, korraldab planeeringu koostamise korraldaja planeeringu avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust. Planeeringu avalik väljapanek kestab vähemalt 30 päeva.

Pajusi Vallavalitsus korraldab planeeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku 06.04.2017-06.05.2017. Planeeringu dokumentidega ja KSH aruandega on võimalik tutvuda alates 06.04.2017 Pajusi valla kodulehel ja järgmistes asukohtades:

1. Pajusi Vallavalitsuses, aadressil Vallamaja, Kalana küla, Pajusi vald, Jõgevamaa, tööpäevadel 9.00-15.00.

2. Pajusi Raamatukogus, aadressil Kase põik 7-14, Pisisaare küla, Pajusi vald, Jõgevamaa, selle lahtiolekuaegadel.

3. Aidu Raamatukogus, aadressil Kooli tee 4-16, Vägari küla, Pajusi vald, Jõgevamaa, selle lahtiolekuaegadel.

 

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneering
 

Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise aruanne

Lisa 1: Pae, Soo ja Aunaaugu kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus (koos lisadega): 

Lisa 1.1: Pajusi Vallavolikogu 17.03.2016 otsus nr 97;

Lisa 1.2: Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang;

Lisa 1.3: Maavara kaevandamise loa taotlus. Otisaare lubjakivikarjäär;

Lisa 1.4: KSH väljatöötamise kavatsuse kohta laekunud ettepanekud.

Lisa 2: Kalana leiukoha fossiilileidudest. Täiendav teave. Tõnu Meidla ja Oive Tinn, september 2016.

Lisa 3: Pärtli-Otissaare (MS2102920020210/ehitis 002) maaparandussüsteemi eesvoolu K-3 uuring ja eksperthinnang.  Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, töö nr IB 60/2016. Tartu, 13.09.2016.

Lisa 4: Otisaare lubjakivikarjäär. Kaevandamisjäätmekava. Koostaja: Helen Männamets, mäeinsener, OÜ Mäemees, 04.03.2015.

Lisa 5: Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu DP ja KSH aruande eelnõu avalikul väljapanekul laekunud kirjad ja vastuskirjad neile.

Lisa 6: Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu DP ja KSH aruande eelnõu avaliku arutelu protokoll (koos registreerimislehega).

Lisa 7: Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamise käigus laekunud kooskõlastused ja arvamused.


Muud menetlusdokumendid:

  1. Vooremaa teade 29.03.2016
  2. Vooremaa teade 26.01.2017
  3. Vooremaa teade 25.03.2017