Andmete esitamise teatis

6.05.16

 

Enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ja käesoleva seaduse jõustumise ajal kasutatav ehitis tuleb ehitisregistri kande puudumisel kanda ehitisregistrisse.

NENDE EHITISTE PUHUL EI OLE VAJA TASUDA RIIGILÕIVU !

Kohaliku omavalitsuse üksus kontrollib seni ehitisregistrisse kandmata ehitisi. Kohaliku omavalitsuse üksus lähtub kontrollil korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest.

 

Ehitiste kontrollimise käigus selgitatakse eelkõige välja:

 1) ehitise ehitamise õiguslik alus;

 2) ehitise ehitisealune pind;

 3) ehitise kasutamise otstarve;

 4) ehitise ehitamise aeg;

 5) vajaduse korral ehitise varasema ümberehitamise, laiendamise või lammutamisega seonduv teave;

 6) vajaduse korral eluruumide loendusega seonduvad andmed;

 7) muud järelevalvemenetluseks olulised asjaolud.

 

Kui kinnisasja omanik ei esita piisavaid tõendeid ehitamise aja kohta, eeldatakse, et ehitis on ehitatud pärast ehitusseaduse jõustumist. Sellise ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

Ehitisregistri andmed korrastatakse 2020. aasta 1. jaanuariks.

 

Vormid:

  1. Andmete esitamise teatis
  2. Andmete esitamise teatise eluruumide andmed
  3. Andmete esitamise teatise mitteeluruumide andmed

 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND